Festival Prix Bohemia Radio

22. září 2010

V roce 1992 byla po třech letech obnovena tradice festivalu rozhlasové tvorby Prix Bohemia (od roku 1993 Prix Bohemia Radio). Poprvé po roce 1989 se konal ve dnech 13.-16. října 1992 v Poděbradech, které se od té doby staly pravidelným hostitelským městem této přehlídky rozhlasové tvorby.

První polistopadový ročník Prix Bohemia ještě volně navazoval na strukturu festivalu ze sedmdesátých a osmdesátých let. Zatímco dříve se oceňovaly pouze nejlepší rozhlasové hry pro dospělé a pro děti a mládež, postupně si na Prix Bohemia hledaly cestu i další žánry rozhlasové tvorby jak z umělecké oblasti, tak z publicistiky. V roce 1992 se v Poděbradech soutěžilo ve třech kategoriích: rozhlasová hra, pohádka a umělecké dokumentární pásmo (feature). Zcela novým prvkem bylo začlenění feature do soutěže. (Ve světě již byl tento žánr běžnou součástí nejen rozhlasové tvorby, ale i soutěží, například Prix Futura). Přihlášené snímky posuzovala v každé kategorii pětičlenná porota složená z rozhlasových teoretiků, praktiků, spisovatelů, literárních vědců a pedagogů. Při hodnocení kladly poroty důraz na uměleckou náročnost děl a jejich provedení, na využití specifických výrazových prostředků rozhlasu jako média, na novost pohledu na zobrazovanou skutečnost a na stupeň dosažené syntézy v práci všech tvůrců zúčastněných na výsledném tvaru díla. Festivalový výbor také nově přizval k účasti soukromé rozhlasové stanice. Své příspěvky přihlásila čtveřice soukromých rádií - Evropa 2, Radio Collegium, Radio Mama a Radio R.I.O. Jejich snímky se do užšího výběru nedostaly, protože neprošly prvním výběrovým kolem, které mělo eliminovat velký počet přihlášených prací s ohledem na časový prostor na čtyřdenní soutěži.

Podle statutu z roku 1992 byla Prix Bohemia soutěží veřejnou. Jejím organizátorem byl festivalový výbor složený ze zástupců hlavního pořadatele - Českého rozhlasu - a spolupořadatelů. Do kompetencí výboru spadalo schválení statutu soutěže a její vyhlášení, jmenování porot, organizační a finanční zajištění festivalu. Předsedou festivalového výboru byl ředitel Českého rozhlasu. O organizaci a průběh festivalu se staral organizační štáb, řízený předsedou, kterého jmenoval předseda festivalového výboru.

V roce 1993 došlo k rozšíření názvu festivalu na Prix Bohemia Radio a k radikální změně obsahu kategorií. Vyhlášeny byly opět tři: rozhlasový zábavný pořad, rozhlasový pořad v oblasti populární hudby a rozhlasová reklama. I o rok později se rozhlasová reklama stala součástí festivalového klání, počet kategorií byl však rozšířen na čtyři. Je nezbytné dodat, že kategorie rozhlasová reklama přilákala dočasně na festival rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio větší množství soukromých - především komerčních - rozhlasových stanic.

Od mikrofonu k posluchačům

K dalším zásadním změnám ve statutu akce došlo v roce 1995. Jedna z kategorií festivalu byla nově vyhlašována jako mezinárodní. Statutem z roku 1995, i když s drobnými úpravami, se Prix Bohemia Radio řídila až do roku 2002. Došlo však ke zkrácení festivalu z pěti na tři dny. Organizátoři akce se pokoušeli i ve druhé polovině devadesátých přilákat zájem soukromých rozhlasových stanic. Marně. Například v roce 2000, kdy jednou ze tří vyhlašovaných kategorií byl záznam živého vysílání, což je velmi rozšířený způsob práce především u komerčních rádií, svůj snímek přihlásila pouze jediná soukromá stanice - Rádio Proglas. Úroveň přihlášených pořadů vedla porotu k tomu, že v této kategorii neudělila hlavní cenu.

Organizátorům Prix Bohemia Radio se od změny statutu v roce 1995 rovněž ne zcela dařilo získat kvalitní a silné obsazení mezinárodní kategorie. První mezinárodní kategorií byla v roce 1995 rozhlasová reportáž. Porota vybírala z bezmála třiceti snímků, třináct z nich bylo ze zahraničí (z Chorvatska, Polska, Rumunska, Slovinska, Slovenska, Španělska a Turecka). O pět let později, kdy byl mezinárodní kategorií vyhlášen publicistický pořad, projevily o Prix Bohemia Radio zájem rozhlasové stanice pouze ze tří zemí - Slovenska, Španělska a Finska.

Přes tyto výhrady se festival původní rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio stal jednou z mála možností poměřování kvality a vývoje rozhlasové tvorby v České republice.

Kapitola z knihy Od mikrofonu k posluchačům.

autor: Václav Moravec
Spustit audio

Naši partneři