Pravidla soutěže Prix Bohemia Radio Autor

8. únor 2017

Pravidla autorské soutěže o původní rozhlasovou hru a původní rozhlasovou hru pro děti.

1. Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, který byl zřízen z. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12, Praha 2 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „pořadatel“ nebo „ČRo“).

2. Soutěž Prix Bohemia Radio Autor probíhá na území České republiky v období od zahájení dne 1. 10. 2015 do vyhlášení konečných výsledků dne 13. 5. 2016 (dále jen jako „soutěž“).

3. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba bez omezení věku. V případě účasti osoby mladší osmnácti let je však k zařazení do soutěže nutný souhlas jejího zákonného zástupce, který se uděluje formou spolupodpisu přihlášky do soutěže.
4. Soutěž je vypsaná v následujících kategoriích:

1/ Původní autorská česká dosud nepublikovaná rozhlasová hra určená k rozhlasovému nastudování. Účastníkům soutěže nejsou kladena žádná omezení ani tematická, ani žánrová, akcentuje se však požadavek, aby přihlášené texty nabízely výrazné, originální, imaginativní a pro rozhlasovou realizaci inspirativní vnímání světa, aby dávaly příležitost k bohaté zvukové kompozici a odvážnému využití nejmodernějších rozhlasových technologií. Dílo musí být napsáno v českém jazyce.

2/ Původní autorská česká dosud nepublikovaná rozhlasová hra pro děti určená k rozhlasovému nastudování. Účastníkům soutěže nejsou kladena omezení ani tematická, ani žánrová, dílo však musí ctít cílovou posluchačskou skupinu a nesmí být v rozporu s etickými principy. Akcentuje se také požadavek, aby přihlášené texty nabízely výrazné, originální, imaginativní a pro rozhlasovou realizaci inspirativní vnímání světa, aby dávaly příležitost k bohaté zvukové kompozici a odvážnému využití nejmodernějších rozhlasových technologií. Dílo musí být napsáno v českém jazyce.

Účast v soutěži

5. Zájemce se do soutěže zapojuje zasláním soutěžního příspěvku.

Soutěžní příspěvky

6. Soutěžní příspěvek se skládá ze soutěžního textu a přihlášky do soutěže.

Soutěžní text

do kategorie původní hra ve formě textu v rozsahu cca 40 stran A4 (maximálně však 60 stran s omezením maximálního počtu 2000 znaků na stránku)
do kategorie původní hra pro děti ve formě textu v rozsahu cca 25 stran A4 (maximálně však 40 stran s omezením maximálního počtu 2000 znaků na stránku)

lze zasílat dvěma způsoby

1/ elektronicky – na e-mailovou adresu: autor@rozhlas.cz
2/ poštou doporučeně – na nosiči CD na adresu:
Český rozhlas
k rukám Terezy Růžičkové
Vinohradská 12
120 99 Praha 2

a to nejpozději do 15. 2. 2016. Rozhodné datum je datum přijetí potvrzené e-mailovou odpovědí, resp. datum odeslání dle poštovního razítka.
Soutěžní texty jsou přijímány ve formátu DOC (DOCX) nebo PDF. V titulu ani v těle textu neuvádí autor své jméno. V úvodu musí text obsahovat zřetelný název hry.

Přihláška do soutěže

Společně se soutěžním textem musí zájemce o účast v soutěži vyplnit a vlastnoručně podepsat formulář přihlášky do soutěže, který zašle rovněž do 15. 2. 2016 na adresu:
Český rozhlas
k rukám Terezy Růžičkové
Vinohradská 12
120 99 Praha 2
Soutěžní příspěvky, které nesplňují výše uvedené požadavky, nebudou do soutěže zařazeny.

Hodnocení soutěžních příspěvků

7. Pro každou kategorii bude určena zvláštní odborná porota. Anonymní soutěžní příspěvky vyhodnotí odborné poroty ve dvou fázích.
a) 1. fáze hodnocení – tříčlenná porota v době od 19. 2. 2016 do 7. 4. 2016 přečte všechny soutěžní texty a vybere maximálně 10 textů, které postupují do druhé fáze hodnocení.
b) 2. fáze hodnocení – sedmičlenná porota (původní porota rozšířená o 4 nové členy) v době od 7. 4. 2016 do 28. 4. 2016 vyhodnotí postoupivší soutěžní texty a určí vítěze. Následně odtajní tajemník soutěže jméno autora oceněného soutěžního textu.
Vyhlášení vítězů proběhne v rámci 22. ročníku mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy dne 13. května 2016.

Ceny

8. Do soutěže jsou pořadatelem vloženy následující peněžní ceny:
Cena pro vítěze soutěže o původní rozhlasovou hru – 70.000 Kč
Cena pro vítěze soutěže o původní rozhlasovou hru pro děti – 70.000 Kč
9. Porota si vyhrazuje právo nevyhlásit vítěze soutěže v kterékoli z kategorií. Ceny podléhají srážkové dani platné v daném účetním období a v souladu s platnými právními předpisy se cena vyplatí výherci po snížení o provedenou srážku daně. Porota má možnost mimořádně ocenit další příspěvky nehonorovaným čestným uznáním.

10. Soutěžící podáním přihlášky přijímá návrh na uzavření licenční smlouvy, jejíž podmínky jsou uvedeny v přihlášce do soutěže. Licenční smlouva nabývá účinnost okamžikem předání ceny vítězi soutěže tj. podpisem předávacího protokolu o převzetí ceny.

Prohlášení pořadatele

11. Účastí v této soutěži soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat.
12. Soutěže se nesmějí účastnit členové poroty, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.
13. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla popř. soutěž zrušit.
14. Osobní údaje účastníků budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení výzkumu a poté budou zlikvidovány.

autor: Tvůrčí skupina Drama a literatura
Spustit audio

Více o tématu

Naši partneři